Tre glade jenter fra Burn Camp

Vedtekter for NFFB

VEDTEKTER
Vedtatt av stiftelsesmøtet 06.11.2002
Sist endret årsmøte 21.04.2021

§ 1 Navn
NORSK FORENING FOR BRANNSKADDE (NFFB) – Org.nr.984 687 354

§ 2 Formål
NFFB er en landsomfattende pasient og brukerorganisasjon som arbeider for å ivareta
interessene til mennesker med brannskadde, pårørende og andre interesserte. NFFB er en åpen, livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon.
Foreningen skal:
• jobbe aktivt interessepolitisk i samfunnet
• drive opplæring av likepersoner
• etablere og drive likepersonsaktiviteter og likepersonssamlinger
• støtte forskning til bedre behandlingsmetoder
• drive forebyggende arbeid
• fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for brannskadde og pårørende
• søke å fremme god informasjon for både brannskadde og deres pårørende, gjennom blant annet egen webside.

§ 3 Taushetsplikt
Alle som er medlem av styret eller har tillitsoppgaver de har fått tildelt av styret i NFFB har taushetsplikt i forhold til personopplysninger, økonomiske forhold eller annen informasjon som er taushetsbelagt etter personvernloven. Taushetserklæring skal underskrives.

§ 4 Organisatorisk tilknytning
NFFB er en frittstående interesseorganisasjon. NFFB skal kunne søke samarbeid med aktuelle paraply-organisasjoner, der det er naturlig.

§ 5 Medlemmer
Medlemskap i NFFB er åpent for alle brannskadde og deres pårørende og andre interesserte i Norge. Støttemedlemskap uten stemmerett kan opprettes. Et støttemedlem er ikke valgbar til noe verv.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet
Alle og betalende hovedmedlemmer og pårørende medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 7 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som skylder kontingent 3 måneder etter forfall, strykes som medlem.

§ 8 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan, dersom budsjettet gir rom for det, motta rimelig honorar for sitt arbeid. Godtgjøring vedtas av styret.

§ 9 Årsmøtet
Årsmøtet er NFFBs høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av mai og innkalles av styret med 1 måneds varsel via foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle betalende medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/ eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 10 Årsmøte
Årsmøtet skal:
Konstituere
Behandle årsmelding
Behandle regnskap
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingenten
Vedta budsjett

Valg av:
Leder Velges for 2 år
Nestleder Velges for 2 år
Økonomiansvarlig Velges for 2 år
2 Styremedlemmer Velges for 2 år
2 Varamedlemmer Velges for 1 år
3 Valgkomite medlemmer Velges for 1 år
Valg av statsautorisert revisor Velges for 1 år

§ 11 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøte holdes når ett flertall i styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§ 12 Styret
NFFB ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser og vedtak
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med NFFBs økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
4. Representere NFFB utad
Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede, inklusive leder eller nestleder. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 13 Grupper/avdelinger
NFFB kan organiseres med prosjekt og utvalg. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Styret bestemmer opprettelsen av prosjekt og utvalg, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike prosjekt og utvalg.
For prosjekt og utvalg økonomiske forpliktelser hefter hele NFFB, og prosjekt og utvalg kan ikke inngå avtaler eller representere NFFB utad uten styrets godkjennelse.

§ 14 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning
Oppløsning av Norsk forening for brannskadde kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Oppløses foreningen, skal alle midler foreningen disponerer overføres til egen konto. Dersom foreningen dannes på nytt innen 2 år, føres midlene over til den nystiftede foreningen. Etter 2 år skal alle midler gå til et formål som fremmer foreningens opprinnelige formål.

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»