Tre glade jenter fra Burn Camp

Vedtekter for NFFB

Her følger vedtekter for Norsk Forening for Brannskadde:

Foreningens navn skal være NORSK FORENING FOR BRANNSKADDE, forkortet NFFB.

1. Forenings formål er:
• Oppnå kontakt med brannskadde voksne og barn og deres pårørende for støtte og hjelp sosialt og psykisk.
• Skape opplysning om psykiske, fysiske og sosiale utfordringer i forbindelse med en brannskade.
• Bedre kommunikasjonen mellom pasienter, pårørende, sykehus og offentlige myndigheter med formål om å skape lik behandling for alle.
• Drive opplysningsarbeid.
• Arrangere samlinger for brannskadde, eks Burn Camp o.l.

2. NFFB er en landsomfattende, frivillig, livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon.

3. Foreningen er en interesseorganisasjon for brannskadde og deres pårørende. Men alle som ønsker å støtte vårt viktige arbeid kan bli medlem.

4. Foreningen ledes av et sentralstyre som velges av årsmøtet.
På årsmøtet velges følgende:

• Styret består av fem medlemmer, leder og fire styremedlemmer.
Leder og styremedlemmer velgers for to år av gangen. Valg gjøres av tre og to annet hvert år. Ved suppleringsvalg velges styremedlem for resterende periode.
• Valgkomite bestående av 3 personer, velges for 1 år.
De valgte i styret, valgkomite og utvalg må være medlem av NFFB
Styret velger revisor, regnskapsfører og ledere for ulike oppgaver etter behov.

5. Styre i NFFB og stab på ulike arrangement i regi av NFFB må fremvise gyldig politiattest for frivillige organisasjoner og signere på taushetserklæring

6. Foreningens høyeste organ er Årsmøtet, som skal avholdes en gang i året.
Innkallingen skal offentliggjøres med minst 8 ukers varsel på www.nffb.no. Innkomne saker må være i styret i hende 4 uker før årsmøtet. Sakspapirene skal offentliggjøres på www.nffb.no to uker før årsmøtet.

7. Årsmøtets dagsorden skal inneholde minst følgende punkter:
1. Opprop
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder, referent og tellekorps
4. Valg av to til å underskrive protokollen
5. Godkjenning av saksliste
6. Styrets årsmelding for NFFB
7. Fremlegging av regnskap
8. Orientering om handlingsplan for inneværende år
9. Fastsetting av kontingent for neste år
10. Orientering om budsjett for inneværende år
11. Innkomne saker
12. Valg

8. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Alle betalende medlemmer i NFFB har tale, forslag- og stemmerett. Andre besøkende har tale og forslagsrett. Alle avgjørelser vedtas med 2/3 flertall.

9. Ekstraordinært årsmøte kan til enhver tid innkalles av et flertall av styret, og skal innkalles når minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever dette. Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel på www.nffb.no.

10. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av stemmeberettigede på årsmøtet.

11. Arbeidet i styret
Styret konstituerer seg selv.
Styret fører referat fra møtene.

12. Oppløsning av foreningen kan kun skje på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av foreningens medlemmer.
Verdier og eventuelle midler fra foreningen fordeles av årsmøtet til tiltak for brannskadde

 

«Vår visjon er å skape håp, mestring og framtid»