Dokument

Etiske rettningslinjer

ETISKE RETNINGSLINJER
Norsk forening for brannskadde (NFFB)
10.06.2019

1. Generelt
NFFB har som formål å arbeide for at personer med brannskader skal få bedre helsehjelp og livskvalitet, samt å jobbe for økte rettigheter for brannskadde innenfor helsevesenet og NAV. Våre verdier bygger på hovedpilarene menneskeverd, integritet, respekt, likeverd og personvern. Verdiene skal gjenspeiles i NFFBs kultur, prioriteringer og handlinger. Vi skal utøve vår virksomhet slik at omdømmet ivaretas og bygges videre. Offentlige myndigheter, media eller medlemmer skal når som helst kunne gis innsyn i våre aktiviteter. For å lykkes må vi gjennom vårt arbeid ha en bevisst holdning til etikk og moral som gir troverdighet, tillit og respekt.

2. Omfang og konsekvenser

2.1 Omfang
Våre etiske retningslinjer gjelder for alle NFFBs representanter, herunder alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og andre som på en eller annen måte opptrer på NFFBs vegne. De etiske retningslinjene gjelder også for alle organisasjonsledd i NFFB og undergrupper.

2.2 Konsekvenser
Overtredelse av de etiske retningslinjene vil ikke bli tolerert, og kan i tråd med relevante vedtekter og lovbestemmelser, føre til disiplinærtiltak, ekskludering fra tillitsverv, eller strafferettslig forfølging. Om det skulle oppstå en uheldig praksis eller uregelmessighet innad i organisasjonen, er ledelsen forpliktet til å iverksette nødvendige tiltak for å unngå gjentagelse.

3. Våre verdier og holdninger

3.1 Menneskeverd
Vårt arbeid skal bygge på verdier og prinsipper nedfelt i universelle menneskerettigheter, lovverk,
retningslinjer og rettigheter. Vi skal arbeide for at forbudet mot diskriminering av mennesker med
funksjonsnedsettelser, nedfelt i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FN konvensjonen blir
etterlevd. Menneskeverdets ukrenkelighet, den enkeltes frihet og behov for trygghet og omsorg er grunnleggende i vårt arbeid.

3.2 Integritet
Etisk bevissthet og høy likepersons- og brukerkompetanse er kjernen i vår integritet. Vi arbeider
kontinuerlig for at våre representanter i møte med medlemmer og andre skal opptre etisk og
forsvarlig.

3.3 Respekt og likeverd
Alle i NFFB har et selvstendig ansvar for å bidra til å utvikle et godt og inkluderende miljø, og for å
behandle hverandre med respekt. Vi skal respektere den enkeltes egenart og personlige integritet.
Alle skal ha frihet til å treffe egne valg innenfor fellesskapets rammer. Vi har et spesielt ansvar for å ta hensyn til personer med ulike funksjonsnedsettelser på grunn av brannskader eller som følger av brannskader. Mobbing, diskriminering og trakassering, herunder også seksuell trakassering, vil ikke tolereres.

3.4 Personvern og taushetsplikt
Alle har rett til personvern, og overholdelse av taushetsplikt er helt avgjørende i vårt arbeid.
Personopplysninger skal forvaltes på en måte som verner om medlemmers integritet og verdighet. Ansatte og medlemmer med ulike leder- og tillitsverv, skal signere taushetserklæring.

4. Forvaltning av verdier
NFFBs økonomiske midler er i hovedsak basert på bevilgninger og støtte fra privatpersoner, frivillige organisasjoner, tildeling av midler gjennom søknad fra bl.a. offentlige myndigheter. NFFBs representanter har et særlig ansvar for at våre midler benyttes på en forsvarlig måte og i tråd med lover, regler og tildelingsbestemmelser.
Bruk av NFFBs utstyr til personlige formål kan bare skje etter nærmere avtale i tilknytning til ansettelse eller sentrale tillitsverv. Økonomiske disposisjoner skal være transparente, og enhver begrunnet mistanke om økonomisk utroskap, vil bli politianmeldt.

5. Rusmidler
Man skal være forsiktig i sin omgang med og servering av alkohol, og ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeid eller under utøvelse av tillitsverv i NFFB. Det skal tas hensyn til kolleger som av ulike grunner ikke drikker alkohol. Ved sosiale tilstelninger skal det ikke serveres alkohol på NFFBs regning. I forbindelse med sosiale arrangementer og reiser skal alle være forsiktige i omgang med alkohol, og det skal utvises måtehold slik at atferden er i tråd med NFFBs verdier og holdninger jfr. Pkt. 3.

6. Integritet og interessekonflikt

6.1 Habilitet
NFFBs representanter skal ikke søke å oppnå fordeler, for seg selv eller sine nærstående, som er upassende eller på annen måte kan tenkes å skade NFFBs interesser. Med nærstående menes nær familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre) eller nære venner, samt selskaper man eier, har betydelig innflytelse over eller på annen måte kontrollerer.

Postadresse: post@nffb.no

Telefon:

kontituert leder Monica Hansen 900 39 067

Organisasjonsnr: 984 687 354

« Forrige innlegg

Andre innlegg

Brannskade Burn Camp

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»