Vedtekter for NFFB

 

Her følger vedtekter for Norsk Forening for Brannskadde:

1. Foreningens navn skal være NORSK FORENING FOR BRANNSKADDE, forkortet NFFB.
2. Forenings formål er:

  • Oppnå kontakt med brannskadde voksne og barn og deres pårørende for støtte og hjelp sosialt og psykisk.
  • Skape opplysning om psykiske, fysiske og sosiale problemer i forbindelse med en brannskade.
  • Bedre komunikasjonen mellom pasienter, pårørende, sykehus og offentlige myndigheter med formål om å skape lik behandling for alle.
  • Drive opplysningsarbeid.
  • Arrangere samlinger for brannskadde, Burn Camp.

3. Som medlem kan opptas alle brannskadde voksne, barn og deres pårørende.

Som støttemedlem kan opptas enkeltpersoner, grupper og andre interesserte.

4. Foreningen ledes av et sentralstyre som velges av årsmøtet.

På årsmøtet velges, styre bestående av leder og 4 styremedlemmer, valgkomiten skal bestå av 3 og revisor. Leder for 2 år, og to styremedlemmer for 1 år og 2 styremedlemmer for 1 år. slik at halvparten står på valg hvert år.

Valgkomiteen velges hvert år. Revisor velges for 1 år av gangen. De valgte i styret må være medlem av NFFB.

5. Foreningens høyeste organ er Årsmøtet, som skal avholdes en gang i året.
Innkallingen skal skje med minst 2 mnd varsel, og sakspapirer være utsendt 14 dager før. Innkomne saker må være styret i hende innen… .

Årsmøtets dagsorden skal inneholde minst følgende punkter:

1. Opprop

2. Valg av dirigent og sekretær

3. Valg av to til å underskrive protokollen

4. Styres beretning/årsmelding for foreningen

5. Fremleggelse av revidert regnskap

6. Fremlegging av handlingsplan for neste år

7. Fastsetting av kontingent for neste år

8. Fremleggelse av budsjett for neste år

9. Innkomne saker

10. Valg av

1. Leder

2. Styre

3. Valgkomite

4. Revisor

5. Evt. utsendinger

Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett de fremmøttes antall. Alle betalende medlemmer i NFFB har stemmerett, institusjoner og andre har tale og forslagsrett.

Alle avgjørelser treffes med ¾ flertall. Ekstraordinært årsmøte kan til enhver tid innkalles av et flertall av styret, og skal innkalles når minst 1/3 av medlemmene skriftelig krever dette. Innkallingen skal skje med minst 21 dagers varsel

6. Lovendring krever 3/4 flertall

7. Arbeidet i styret

Styret velger seg i mellom, neste leder, kasserer, sekretær og andre etter som det er aktuelt.

Styret fører referat fra møtene sine som utgjør en møtebok.

8. Oppløsning av foreningen kan kun skje på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 3/4 flertall av foreningens medlemmer.

Eventuelle midler i foreningens kasse tilfaller Brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus, og skal brukes til sosiale tiltak for brannskadde voksne og barn.

 

«Nettingmønstret kjærlighet, alt blir bra til slutt»